استاد امورمالی و بازرگانی و فناوری اطلاعات

حسین هوشمندزاده

حسین هوشمندزاده
تخصص ها: مالی بازرگانی - حسابداری - کامپیوتر -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

حسین هوشمندزاده
استاد امورمالی و بازرگانی و فناوری اطلاعات
امیرضا قوامیان
مدیریت مجموعه