مدیریت مجموعه

امیرضا قوامیان

امیرضا قوامیان
تخصص ها:

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

حسین هوشمندزاده
استاد امورمالی و بازرگانی و فناوری اطلاعات
امیرضا قوامیان
مدیریت مجموعه