مربی

رضا طالبی

رضا طالبی
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

حسین هوشمندزاده
استاد امورمالی و بازرگانی و فناوری اطلاعات
امیرضا قوامیان
مدیریت مجموعه