طرز قرار گرفتن انگشتان روی صفحه کلید

طرز قرار گرفتن انگشتان روی صفحه کلید

تایپ سریع

آشنایی با ردیف اصلی

به ردیفی که در مقابل کلید Caps Lock قرار گرفته ، ردیف اصلی گویند . زیرا حروفی که بیشترین کاربرد را دارند در این ردیف قرار گرفته اند .

بنابراین انگشتان باید به صورت صحیح بر روی این حروف قرار گیرند که در شکل زیر نشان داده شده است :

نکته 1 : انگشتان شصت دست راست و چپ همیشه روی کلید فاصله (Space) قرار گرفته و برای زدن فاصله بین کاراکترها بکار می رود ، و بعد از هر کلمه باید یکبار این کلید فشار داده شود .

نکته 2 : انگشت اشاره دست راست دو حرف ( ت ) و ( ا ) و انگشت اشاره دست چپ دو حرف ( ب ) و ( ل ) را تایپ می کند .

نکته 3 : انگشتان از مچ دست حرکات سریع و ضربه های ملایم روی حروف را انجام می دهند . بنابراین از فشار زیاد روی دکمه های صفحه کلید خودداری کنید .

نکته 4 : در کلیه تمرینات ، انگشتان باید روی ردیف اصلی قرار گیرد و محل قرار گرفتن آنها همواره ثابت است .

نکته 5 : هنگام تایپ کاراکترها از نگاه کردن به صفحه کلید خودداری کنید . زیرا این کار مانع پیشرفت سرعت است .

با توجه به نکات فوق و با حفظ نمودن حروف ردیف اصلی تمرین زیر را انجام دهید :

تمرین 1 :

ببب ممم ششش ککک سسس ممم ششش ککک سسس ممم ششش ککک سسس ممم ششش ککک ممم

تب نی مس کش تب نی مس کش تب نی مس کش تب نی مس کش تب نی مس کش تب نی مس کش تب

شسیب نتمک کمنتا شسیبل شسیب نتمک کمنتا شسیبل شسیب نتمک کمنتا شسبیل شسیب نتمک کمنتا

تمرین 2 :

باباماتا بیا با مت باباماتا بیا با ما باباماتا بیا با ما باباماتا بیا با ما باباماتا بیا با ما باباماتا بیا با ما باباماتا بیا با ما باباماتا

سگ مگس سگ مگس سگ مگس سگ مگس سگ مگس سگ مگس سگ مگس سگ مگس سگ مگس سگ مگس سگ مگس

سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا سینا مینا

گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی لک لک گیتی

یکتا شنا شما یکتا شنا شما یکتا شنا شما یکتا شنا شما یکتا شنا شما یکتا شنا شما یکتا شنا شما یکتا شنا شما یکتا شنا شما

سینما شکیبا سینما شکیبا سینما شکیبا سینما شکیبا س

ینما شکیبا سینما شکیبا سینما شکیبا سینما شکیبا سینما شکیبا سینما شکیبا

تمرین 3 :

تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا تماشا آسیا

نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا نابینا آنیتا

شباب شتاب تابان شباب شتاب تابان شباب شتاب تابان شباب شتاب تابان شباب شتاب تابان شباب شتاب تابان شباب شتاب تابان شباب شتاب تابان

کمک بال کتاب کمک بال کتاب کمک بال کتاب کمک بال کتاب کمک بال کتاب کمک بال کتاب کمک بال کتاب کمک بال کتاب کمک بال کتاب

آسمان ماشین کاشی آسمان ماشین کاشی آسمان ماشین کاشی آسمان ماشین کاشی آسمان ماشین کاشی آسمان ماشین کاشی آسمان ماشین کاشی

سی سال کام سی سال کام سی سال کام سی سال کام سی سال کام سی سال کام سی سال کام سی سال کام سی سال کام سی سال کام سی سال کام

تمرین 4 :

کمان تابستان مستان سیستان مبیل نمک شست مکمل تک تال ناس سمبل سبب کابان تابان شبنم بنشین سیل کامل بابل باب شانس کابل سیاست باسینی سی سی یاسین کتمان شال آبی ماست ماش کتاب تنیس اکتساب آب بام انتسابات آشنایان سم مکاتبات

تمرین 5 :

شتاب ما سبب شکست ماست

نیکی سبب نیکنامی است

این ماشین من است

امسال سال نیکی است

من با شما آشتی نمی کنم

مکان سینما مناسب است

 

 

آشنایی با ردیف بالای ردیف اصلی :

 

 

نکته : بعد از زدن هر یک از حروف انگشتان باید روی دکمه های ردیف اصلی باز گردند .

تمرین 1 :

حاجا خاما ماجا حاجا خاما ماجا حاجا خاما ماجا حاجا خاما ماجا حاجا خاما ماجا حاجا خاما ماجا حاجا خاما ماجا حاجا خاما ماجا

خفا صفا هنا خفا صفا هنا خفا صفا هنا خفا صفا هنا خفا صفا هنا خفا صفا هنا خفا صفا حنا خفا صفا هنا خفا صفا هنا خفا صفا هنا

کاشا ضانا مالا کاشا ضانا مالا کاشا ضانا مالا کاشا ضانا مالا کاشا ضانا مالا کاشا ضانا مالا کاشا ضانا مالا کاشا ضانا مالا کاشا ضانا مالا

خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا خفا بقا عبا

ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا ثنا حنا فضا

خاص باغ باج خاص باغ باج خاص باغ باج خاص باغ باج خاص باغ باج خاص باغ باج خاص باغ باج خاص باغ باج خاص باغ باج خاص باغ باج

ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه ماه کاخ چاه

تمرین 2 :

حمام غافل خیال حمام غافل خیال حمام غافل خیال حمام غافل خیال حمام غافل خیال حمام غافل خیال حمام غافل خیال حمام غافل خیال

سیاح عیال عیب سیاح عیال عیب سیاح عیال عیب سیاح عیال عیب سیاح عیال عیب سیاح عیال عیب سیاح عیال عیب سیاح عیال عیب

نیات خفان اساس نیات خفان اساس نیات خفان اساس نیات خفان اساس نیات خفان اساس نیات خفان اساس نیات خفان اساس نیات خفان اساس

بافت شجاع سماق بافت شجاع سماق بافت شجاع سماق بافت شجاع سماق بافت شجاع سماق بافت شجاع سماق بافت شجاع سماق

شکاف جشن ضمن شکاف جشن ضمن شکاف جشن ضمن شکاف جشن ضمن شکاف جشن ضمن شکاف جشن ضمن شکاف جشن ضمن شکاف جشن ضمن

تمرین 3 :

تاج نبض حکم منصب اثاث عالم شاق سماع غمین کاشف آفت همنشین آشینانه ها تصمیمات امتحانات تصنیف احتیاجات اجتماع سال قاشق قاضی قاتل تاک شام شب نما نفت فاتح بلاغت کمال نام تام قابل عکس قنات مایل تمشک شاکی حکیم شاخ نمناک جشن جسم حاتم عالم خل نمینی جامی شکل قاف خسته جماعت خیلی ساکت آشیانه ها نیکان شمال کابل خسته بالش ختمی ناله

تمرین 4 :

باغ ایشان خیلی باصفاست

فضیلت علمی مایه مباهات است

شخص عالم حقیقت بین است

نیکبخت کسی است که همنشین نیکان است

اثاث این کاخ عالی نیست

ماشین من سفید است

آشنایی با ردیف پایین ردیف اصلی

 

نکته : بعد از زدن هر یک از حروف ، انگشتان باید روی دکمه های ردیف اصلی باز گردند .

تمرین 1 :

روزگار گلزار دلایل سیوالات گلرخ سروری بدایع نطق ظرفیت فروزندگان تمایلات انسانی تسریع زکوه مال رادمردی مته ساکت مغلوب حرفه حبیب خسته عروسک انصاف لحاف تیغ حیف ناشی رازی مسیله لال زمزم گلاب همانند مترقی آموزش رفاه تحمیل جلاد محققان وسیع محصلین مؤثر مانع مالاریا بازار راضی غلبه تألیف عیب حیف ناشی ملاقات اصول وصف ثریا انقلاب اردلان نادر مسمومیت قضایی مقتضی یونسکو یونیسف کیفیت حقوق بالغ صراحت کنگره ضمنا استماع فیلتر سینمایی

تمرین 2 :

حائز تأثیر خائن اعلان تسریع تماشایی مقتضیات توری کیومرث ضرغام اتوموبیل مشخصات اعتبارات الکترونیک شیمی فیزیک موبدان تشکیلات فرستنده موافق عمیق نصب تکنیک استخوان خواهر متهم مقیم موافق مولانا کاراگاه کارگاه آموزشگاه اختراعات صرع مسرت محبت انشاء بزرگ عینا مبلغ مستلزم جدید گیومه بزرگوار گهگاهی خام خانم منبر منبع باد مانع آقا لازم آرزو موفق زاویه اسماعیل هیئت مسئول زهرا توشه رقیه گمرک گلیم فائزه تانی مآخذ مؤثر مانع مؤدب مؤنث

تمرین 3 :

آیا می خواهی با من به تماشای فیلم سینمایی بیایی ؟

جامع و مانع کلماتی منطقی و روشن است .

ثواب آخرت از زرق و برق این جهان بهتر است .

شهناز محصل متواضع و فروتنی است .

علی جسما مریض و قلبا رفیقی شفیق است .

تبلیغ شما عالی است و باعث گرایش اشخاص به خوبی و نیکی می شود .

آشنایی با ردیف اعداد

نکته : بعد از زدن هر یک از حروف ، انگشتان باید روی دکمه های ردیف اصلی باز گردند .

اخبار
استاندارد شهریه 97
استاندارد های شهریه دارد و بدون شهریه سال 97