سرفصل مبانی کامپیوتر

سرفصل مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

سرفصل مبانی کامپیوتر

پیش نیاز ندارد                                                مدت زمان مورد نیاز:

جلسه  اول

کامپیوتر چیست؟ عمده ترین کاربردهای کامپیوتر - تاریخچه کامپیوتر

جلسه دوم

انواع کامپیوتر - تقسیم بندی علوم کامپیوتر - طبقه بندی نرم افزار

جلسه سوم

ویروسهای کامپیوتری- اجزای سخت افزار - فناوری اطلاعات

جلسه چهارم

آشنایی با دستگاههای ورودی -آشنایی با دستگاههای خروجی

جلسه پنجم

روشهای دسترسی به اطلاعات -حافظه های اصلی

جلسه ششم

حافظه های جانبی - مبنای کامپیوتر

جلسه هفتم

ریزپردازنده cpu

جلسه هشتم

نحوه قرار گرفتن قطعات مختلف کامپیوتر

جلسه نهم

اسمبلی کردن کامپیوتر

جلسه دهم

آزمون

 

 

مطالب
مهارت وتوانمندی در معماری
اشنایی با مهارت و توانمندی معماری و تعریف معماری