امیرضا قوامیان

مدیریت مجموعه
امیرضا قوامیان

تخصص ها:

مدرسان

حسین هوشمندزاده
استاد امورمالی و بازرگانی و فناوری اطلاعات
امیرضا قوامیان
مدیریت مجموعه