حسین هوشمندزاده

استاد امورمالی و بازرگانی و فناوری اطلاعات
حسین هوشمندزاده

تخصص ها: مالی بازرگانی - حسابداری - کامپیوتر -

مدرسان

حسین هوشمندزاده
استاد امورمالی و بازرگانی و فناوری اطلاعات
امیرضا قوامیان
مدیریت مجموعه