تست

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/3
کد دوره : r539701246 نوع دوره : آموزش مجازی
تاریخ شروع دوره : 1398/2/3 تاریخ پایان دوره : 1398/2/3
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

تست
مدرسان