تست

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 3 حد نصاب: 3
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/3
کد دوره : r539701246 نوع دوره : آموزش مجازی
تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/2/3 تاریخ پایان دوره : 1398/2/3
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

تست
مدرسان